top of page

Regulamin bonów podarunkowych i voucherów

REGULAMIN BONÓW PREZENTOWYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Prezentowych.

II. Definicje. 

1. Bon prezentowy – bon sprzedawany w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna), uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane i wykonywane w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Prezentowego w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);
3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Prezentowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Wydawca – oznacza PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna) Bony Prezentowe z wartościami cen zawierającymi 23% VAT. Za każdy Bon Prezentowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Prezentowego.
2. Wartość Bonów Prezentowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.cm-strefapiekna.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Prezentowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Prezentowego za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia usług w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna).
6. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Bonu Prezentowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą ważności widniejącą na dokumencie Bonu Prezentowego. Niewykorzystanie Bonu Prezentowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Prezentowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Bonu Prezentowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia usług.

 

IV. Realizacja Bonu Prezentowego

1. Posiadacz Bonu Prezentowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Prezentowy stanowi formę zapłaty za usługi nabyte w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);
b. Posiadacz Bonu Prezentowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Prezentowym na usługi dostępne w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna)
c. W przypadku zakupu usug o wartości niższej niż wartość Bonu Prezentowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu usług o wartości wyższej niż wartość Bonu Prezentowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Prezentowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Prezentowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Prezentowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w zamian za Bony Prezentowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Prezentowego zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu Bonu Prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna).

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Prezentowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna)  i dotyczyć będą Bonów Prezentowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

REGULAMIN BONÓW PREZENTOWYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na usługi w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna).

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna), uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Voucheraw sklepie PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
6. Usługa – wszelkie czynności wykonywane dla Posiadacza mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;
8. Wydawca – oznacza PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca oferuje do nabycia Vouchery na wybrane usługi. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.cm-strefapiekna.pl
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług wykoywanych w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna).
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą podaną na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi wykonane w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna);
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera, kontaktu mailowego lub osobistego w celu umówienia terminu wykonania usługi.
c. Usługi wykonywane są tylko w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna) w wyznaczonych przez PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna) terminach.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w PCS Sp. z o. o. (Strefa Piękna).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę.

bottom of page